Advanced IELTS Listening
ReadyPlanet.com

 

Advanced IELTS Listening


ติว IELTS สำหรับเตรียมทำข้อสอบ IELTS Listening
ระยะเวลาสอบ 30 นาที
 
แบ่งเป็น 4 สถานการณ์บทสนทนา

1.) เป็นการสนทนาของคน 2 คน ติดต่อสอบถามขอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องต่างๆในชีวิตประจำวัน  เช่นติดต่อซื้อตั๋วเครื่องบิน  จองห้องพัก หรือ ลงทะเบียนเรียนเป็นต้น
2.) เป็นการพูดคนเดียวเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปในสังคม เช่น การพูดเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกในชุมชนหนึ่ง
3.) เป็นการสนทนาของคนตั้งแต่ 2-4 คน เนื้อเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาหรือการฝึกอบรม เช่น อาจารย์และกลุ่มนักเรียนคุยกันเกี่ยวกับแบบฝึกหัดหรืองานกลุ่มที่มอบหมาย
4.) เป็นการพูดคนเดียวเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาหรือผลงานวิจัยบางอย่าง เช่น ชีวิตสัตว์ป่า หรือ ปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
 
รูปแบบของโจทย์จะเป็น เติมคำในช่องว่างหรือเลือกข้อที่ถูกต้อง  
ข้อสอบ มี 40 ข้อ


Tips & Tricks สำหรับ IELTS Listening

1. ฝึกทำข้อสอบจริงบ่อยๆ - เหมือนกับพาร์ท Reading เทคนิคที่ใช้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อน เมื่อรู้เทคนิคแล้วที่เหลือก็คือการฝึกฝนทำข้อสอบจริงภายในเวลาที่กำหนด 
2. เวลาเขียนคำตอบให้ใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด - วิธีนี้ช่วยลดโอกาสในการเสียคะแนนกรณีไม่แน่ใจเรื่องCapital letter ในคำศัพท์บางคำ
3. ฝึกอ่านและฟังคำอ่านของกลุ่มคำศัพท์ที่มีเสียงคล้ายกัน เช่น  desert - dessert  altercation-allocation-alternative, meditation - medication, etc.
4. เรียนรู้คำศัพท์ที่เป็นพหูพจน์ คือเต็ม s เสมอ   เช่น  shoes, slacks, earrings, etc.
5. ศึกษาคำนามที่นับไม่ได้(uncountable noun) คือไม่มีการเต็ม s  เช่น  equipment, information, evidence, etc. 
6. เขียนคำตอบลงสั้นๆเหมือนชอร์ทโน้ตลงในกระดาษคำถามไว้ก่อน เขียนทุกอย่างที่เป็นไปได้ที่จะเป็นคำตอบ เพราะบางครั้งคำถามหลอกและเปลี่ยนสถาการณ์ไปตอบย้อนหลังไปหรือเปลี่ยนคำตอบทีหลังได้ หลังฟังจบจะมีเวลาให้กรอกคำตอบลงในกระดาษคำตอบ
 
 
 
 .....ขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบนะครับ.....
 
วรวิศุทธ์  วัชระเบญจพัฒน์
อาจารย์เอ

REALISTIC ENGLISH
Practical ways to overcome IELTS
 

 
IELTS Tips & Tricks

IELTS Tips & Tricks
เทคนิคการเขียน IELTS Writing ระดับ Advanced
Advanced IELTS Writing Task I
Advanced IELTS Writing Task II
Advanced IELTS Speaking
Advanced IELTS Reading