เทคนิคการสอบ IELTS ระดับ Advanced
ReadyPlanet.com

 

IELTS Tips & Tricks


IELTS Test เป็นการสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ โดยทดสอบ 4 ทักษะภาษาเรียงตามลำดับการสอบดังนี้ Listening Reading Writing Speaking

ลักษณะการให้คะแนน เริ่มจากคะแนน 0.0-9.0 มีคะแนนครึ่ง band คือ 0.5 คะแนนได้


Part I - IELTS Listening - ระยะเวลาสอบ 30 นาที
 
ข้อสอบทั้งหมดมี 40 ข้อ แบ่งเป็น 4 พาร์ทๆละ 10 คำถาม แต่ละพาร์ทจะเป็นบทสนทนาที่มีจำนวนของผู้สนทนาตั้งแต่ 1-4 คนในสถานการณ์ที่แตกต่างกันไป ตั้งแต่สถานการณ์ทั่วไปในชีวิตประจำวัน เช่น การจองตั๋วหนัง การจองที่พัก ไปจนถึงสถานการณ์ที่พูดถึงหัวข้อด้านวิชาการ เช่นการสถานการณ์การเข้าแคมป์วิชาการในมหาวิทยาลัย เป็นต้น

รูปแบบของโจทย์จะเป็น เติมคำในช่องว่างหรือเลือกข้อที่ถูกต้อง 

พาร์ทที่ 1 - 3 เทปสคริปเนื้อหาจะดำเนินเป็น 2 ช่วงๆละประมาณ 4-6 คำถาม หลังจบชุดคำถามแต่ละช่วง จะมีเวลาให้เช็คคำตอบประมาณ 30 วินาที  
พาร์ทที่ 4 เทปสคริปจะดำเนินไปรวดเดียวทั้ง 10 ข้อ และจะมีเวลาให้เช็คคำตอบประมาณ 30 วินาทีเช่นเดียวกัน

เมื่อเทปสคริปดำเนินไปจนจบทั้ง 40 คำถาม ซึ่งจะใช้เวลาไปประมาณ 20 นาที จะมีเวลาเหลือให้ย้ายคำตอบลงในกระดาษคำตอบอีก 10 นาที  

Part II - IELTS Reading - ระยะเวลาสอบ 60 นาที 
ข้อสอบทั้งหมดมี 40 ข้อ แบ่งเป็น 3 บทความๆละประมาณ 12-14 คำถาม ลักษณะรูปแบบของคำถามจะหลากหลายกว่าพาร์ท Listening
 

รูปแบบคำถามในพาร์ท Reading

   - จับคู่ประโยคที่เป็นหัวเรื่องของแต่ละพารากราฟของบทความ

   - จับคู่ประโยคว่าอยู่ในพารากราฟไหนของบทความ

   - True/False/Not Given

   - Yes/No/Not Given

   - Muliple Choices

   - เติมคำในช่องว่าง

   - เติมคำในช่องว่าง (แบบมีตัวเลือกให้) 

หมายเหตุ
บทความทั้ง 3 บทความ ส่วนใหญ่ที่พบจะไล่ระดับความยาก จากง่ายไปหายาก  
ผู้คุมสอบจะประกาศเตือนให้ทราบเวลาทุกๆ 20 นาที ซึ่งเป็นเวลาที่ควรจะทำข้อสอบเสร็จในแต่ละบทความ 

เมื่อหมดเวลา 60 นาที จะไม่มีเวลาให้ย้ายคำตอบลงในกระดาษคำตอบเหมือนกับพาร์ท Listening ผู้สอบจะต้องเขียนคำตอบลงในกระดาษคำตอบตั้งแต่แรก

Part III - IELTS Writing - มี 2 พาร์ท ระยะเวลาสอบ 60 นาที

      Task 1 จะเป็นการเขียนสรุปข้อมูลที่โจทย์ให้มา ซึ่งจะเป็นกราฟแท่ง กราฟเส้น แผนภูมิวงกลม ต้องเขียนตอบไม่น้อยกว่า 150 คำ ควรใช้เวลาไม่เกิน 20 นาที
      Task 2 เป็นการเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์หรือหัวข้อต่างๆ ต้องเขียนตอบไม่น้อยกว่า 250 คำ ควรใช้เวลาไม่เกิน 40 นาที

Part IV
- IELTS Speaking - มี 3 พาร์ท ใช้เวลาพาร์ทละประมาณ 4-5 นาที รวมระยะเวลาในการสอบประมาณ 12-15 นาที  

พาร์ทที่ 1 -  General Conversation จะเป็นคำถามทั่วไปในชีวิตประจำวัน เช่น คุณทำงานอะไร บ้านอยู่ที่ไหน ชอบทำอะไร วันหยุดชอบไปเที่ยวที่ไหน  เป็นต้น

พาร์ทที่ 2 -  Long-Talk คือให้เราเล่าเรื่องตามหัวข้อเรื่องที่ได้รับ
 เราจะได้หัวข้อเรื่องและมีคำถามย่อยอีกประมาณ 4-5 คำถาม แล้วให้เวลาเรา 2 นาที เล่าประสบการณ์ของเราในเรื่องนั้นๆ ก่อนจะเริ่มจับเวลา เขาจะให้เวลาเรา 1 นาทีในการจดบันทึกเรื่องราวต่างๆที่เราต้องการจะเล่า

พาร์ทที่ 3 - Discussion เป็นการถามตอบแสดงความคิดเห็น
ซึ่งเป็นพาร์ทเดียวที่ Examiners สามารถถามคำถามกลับนอกเหนือจากที่อยู่ในการ์ดคำถาม (ส่วน 2 พาร์ทแรก Examiners จะไม่สามารถถามคำถามหรือพูดอะไรที่นอกเหนือจากคำถามที่อยู่ในชุดการ์ดคำถามได้) 
                    
 
 
การสมัครสอบ IELTS
ดาว์นโหลดใบสมัครได้ที่ http://www.britishcouncil.org/th/thailand-exams-ielts.htm  
สถาบันที่รับสมัครสอบมี British Council, IDP, และ New Cambridge 
 

 

 
IELTS Tips & Tricks

เทคนิคการเขียน IELTS Writing ระดับ Advanced
Advanced IELTS Writing Task I
Advanced IELTS Writing Task II
Advanced IELTS Speaking
Advanced IELTS Reading
Advanced IELTS Listening