ADVANCED IELTS LISTENING
ReadyPlanet.com

 

ADVANCED IELTS LISTENING article

ADVANCED IELTS LISTENING (6 ชม.) 
รับรองผลคะแนนเพิ่ม!


รวมเทคนิคการทำข้อสอบ IELTS ในส่วนของ Listening ฝึกฝนจากการฝึกทำแบบฝึกหัดที่เคยออกสอบจริงของ Cambridge  และช่วยปรับปรุงปัญหาการการฟังไม่ออก ฟังไม่ทันของแต่ละบุคคล เป็นเทคนิคเฉพาะของอาจารย์เอ ที่จะช่วยเพิ่มคะแนนสอบให้กับผู้เรียนได้อย่างรวดเร็วและสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด

 

 
IELTS Courses

ADVANCED IELTS WRITING article
ADVANCED IELTS SPEAKING article
Guarantee&Refund Policy
ADVANCED IELTS READING