ADVANCED IELTS WRITING

 

ADVANCED IELTS WRITING article
 
 

ADVANCED IELTS WRITING (15 ชม.)
รับรองผลคะแนนเพิ่ม!  

เหมาะสำหรับ ผู้ที่ได้คะแนน IELTS Writing ที่ 6.0-6.5 แล้ว แต่ยังต้องการเพิ่มทักษะการเขียน Academic English Writng ไปสู่ระดับ IELTS Writing 7.0 ขึ้นไป (ฝึกเขียนจาก 12 หัวข้อและ 4 รูปแบบหลักที่ใช้ในการออกสอบ)   

 

ฝึกสร้างทักษะการเขียนบน 4 หลักเกณฑ์การให้คะแนน

Task Achievement   มีรูปแบบโครงสร้างการตอบคำถามทั้ง 4 ประเภทใน Task I และ Task II ที่ชัดเจน เข้าใจและจดจำได้ง่าย

Coherence and Cohesion
ตัวอย่างรูปแบบโครงสร้างการเขียน IELTS Writing ทั้ง 2 พาร์ท จะเป็นรูปแบบประโยค Academic Writing ที่มีความสวยงามคล้องจองต่อเนื่องในสไตล์ที่คล้ายคลึงกันในทุกๆตัวอย่าง ทำให้จดจำและนำไปปรับใช้ในการสอบได้ง่าย


Lexical Resources  ในทุกๆตัวอย่างงานเขียนที่ใช้สอน จะใช้คำศัพท์ที่ถือเป็น Academic English ที่ช่วยเพิ่มคะแนนในส่วนนี้

 
Grammatical Range and Accuracy สอนวิธีการเช็คแกรมม่าอย่างรวดเร็วครอบคลุมและช่วยทำให้เสียคะแนนในส่วนนี้น้อยที่สุด

 


IELTS writing band scores explained
 
How is your IELTS band score calculated? This is an important question for any IELTS candidate because many mistakes can be  avoided by knowing what the examiner is looking for and how your writing is graded. More than that you may be surprised by some of the detail. Many candidates are.

This lesson gives you a brief outline of:

the IELTS writing grading criteria

how band scores are calculated

some common penalties
 

What do these criteria mean?

This is IELTS and IELTS examiners are trained to interpret these criteria in a particular way. I suggest you should spend time understanding the detail here and on the links below as that way you can avoid many common mistakes.

 
 
Task response/task achievement
 

A quick summary of this is:

Have you answered the question fully?

Do you develop and support your ideas?

Have you used enough words?

Is there a clear position/point of view throughout your essay?Coherence and cohesion
 
 
 
A quick summary here is:

Do you organise information logically?

Do you use linking devices well?

Are your paragraphs well organised?

Coherence and cohesion in detail

 
 
Lexical resource/vocabulary
 
 
This is how well you use vocabulary. You should note it’s about both range and accuracy of your word choice.

Is your spelling good?

Do you use the correct form of words?

Do you use a good range of vocabulary with some less common words?

Can you convey precise meaning?Grammar
 
 
Like vocabulary this is about both range and accuracy.
 

How many mistakes do you make?

Are there some error free sentences?

Do you use a range of simple and complex sentences?How are band scores calculated?
 
All the criteria count equally
 

One mistake candidates make is to focus on one or other of the criteria (normally grammar) or forget about one altogether (normally cohesion and coherence). Why is this wrong? They all count equally.

What happens is that you get a score out of 9 for each of the criteria, they are added together and then that score is divided by 4.

An example: So let’s take an example. Here is someone who has forgotten to think about coherence and hasn’t fully answered the question. S/he has good general English so does well in grammar and vocabulary, but sadly that is not enough.

grammar 7
vocabulary 7
task response 6
coherence 4
7+7+6+4 = 24  and 24 divided by 4 equals 6. The message is grammar and vocabulary are not enough – you need to focus on all the criteria as you write.

 
IELTS writing criteria

IELTS Courses

ADVANCED IELTS SPEAKING article
ADVANCED IELTS LISTENING article
Guarantee&Refund Policy
ADVANCED IELTS READING